Twoje konto

Regulamin

,

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.harbinger.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.harbinger.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.harbinger.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.harbinger.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy www.harbinger.pl, działający pod adresem www.harbinger.pl, prowadzony jest przez

Iwostar Norbert Matrzak ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa, NIP 852-103-55-60, REGON 140812382; 

4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez:

·          Pocztę elektroniczną – adres e-mail sklep@harbinger.pl

·          Telefon/Fax + 48 22 409 86 52

·          Telefon komórkowy – 604 479 572

·          Listownie – pod adresem Iwostar, ul. Ceramiczna 18 / 144, 03-126 Warszawa

5. Zamówienia na produkty  z oferty Sklepu, można składać za pośrednictwem strony internetowej – adres www.harbinger.pl

6. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Ceny w Sklepie wyrażone są w walucie Polski Złoty i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

8. Firma Iwostar Norbert Matrzak wystawia na zakupiony towar faktury VAT na prośbę Klienta.

9. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie, Klient każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.)

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.harbinger.pl, dokonać wyboru asortymentu, rozmiaru i ewentualnie koloru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.harbinger.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

·          Poczty Polskiej

·          Firmy kurierskiej UPS

3. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta i wynoszą:

·          Poczta Polska 0 zł (przedpłata);

·          Poczta Polska 10 zł (pobranie - płatność przy odbiorze)

·          Firma kurierska UPS 15 zł (przedpłata),

·          Firma kurierska UPS 20 zł (pobranie - płatność gotówką przy odbiorze u kuriera)

3. Termin realizacji dostawy wynosi:

·          Poczta Polska 2-5 dni od dnia wysłania i/lub opłacenia przez Klienta Zamówienia.

·          Firma Kurierska UPS 2-3 dni od dnia wysłania i/lub opłacenia przez Klienta Zamówienia

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.harbinger.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny bez dodatkowych opłat poprzez:

·          Za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie lub kurierowi)

·          Przelewem na konto, (Bank BZ WBK 06 1090 1841 0000 0001 1143 6665 )

·          Kartą płatniczą  za pomocą bezpiecznego systemu payu.pl

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.

2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Iwostar Norbert Matrzak, ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa, e-mail sklep@harbinger.pl, fax 224098652) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania zakupionych Produktów na adres: Iwostar, ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa.

5. Zwrotowi lub wymianie nie podlega towar noszący wyraźne ślady użytkowania, inne niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

·          jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto Klienta;

·          gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres e-mail sklep@harbinger.pl.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27.07.2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone we wzmiankowanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie przed 25 grudnia 2014).

4. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu towaru z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie od 25 grudnia 2014).

5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru w wypadku, gdy Kupujący wiedział o tych wadach w momencie dokonywania zakupu.

6. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać: a) w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, b) jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie przed 25 grudnia 2014).

9. W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może żądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (dotyczy to wszystkich towarów zakupionych w Sklepie od 25 grudnia 2014).

10. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

11. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Iwostar Norbert Matrzak, ul. Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa, e-mail sklep@harbinger.pl

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Iwostar Norbert Matrzak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Iwostar Norbert Matrzak ul.Ceramiczna 18/144, 03-126 Warszawa, e-mail: sklep@harbinger.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Iwostar Norbert Matrzak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu wysyłkowej sprzedaży towarów są wykorzystywane przez sklep internetowy zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów oraz przekazywania im informacji dotyczących oferty.

3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

4. Rejestracja w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) pod numerem 016607/2013

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Iwostar Norbert Matrzak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Iwostar Norbert Matrzak a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Iwostar Norbert Matrzak

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.